Δεκεμβρίου 2010 Archive

Απόφαση της ΕΙΝΑΠ για το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

22 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

Αθήνα, 21/12/10

Με έκπληξη το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ πληροφορήθηκε ότι κατά την εισαγωγή του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Υγείας  «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις», στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής,  αναγράφτηκαν άρθρα και παράγραφοι άρθρων που δεν υπήρχαν στο προσχέδιο.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 57 – Βαθμοί Γιατρών ΕΣΥ – Εφημερίες

α) Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ 2.055  ευρώ

β) Διευθυντής και Αν. Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ 2.054 ευρώ

γ) Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ 1.759 ευρώ

δ) Επιμελητής Β΄  και Λέκτορας, μέλος ΔΕΠ 1.468 ευρώ

ε) Ειδικευόμενος 1.027 ευρώ.

Άρθρο 62

Στο τέλος της περίπτωσης Θβ, του άρθρου 4, του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τη λειτουργία των συμβουλίων κρίσης ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. 39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β΄ ) και 2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β΄) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των νόμων 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντίστοιχα».

Άρθρο 64

3. Στο τέλος της παραγράφου 7, του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο αναπληρωτής Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου και είναι μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή».

 1. Με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 57 του ν/δίου είναι σαφές και αυτονόητο ότι καθιερώνεται ξεχωριστός διακριτός ανώτερος βαθμός Συντονιστή Διευθυντή στο ΕΣΥ, πράγμα που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση τόσο της Συλλογικής Σύμβασης Κράτους – Νοσοκομειακών Γιατρών (1/12/08) όσο και του Ν. 3754/09.

Η αντιδραστική αυτή θεσμική ρύθμιση, εκτός από τα εμφανή στοιχεία παρανομίας που εμπεριέχει, αποτελεί θεσμική πριμοδότηση της διαφθοράς και της παραοικονομίας στο ΕΣΥ, αφού είναι ευρέως γνωστό ότι ο «φεουδαρχικός» τρόπος διοίκησης των κλινικών και των τμημάτων, η ανεξέλεγκτη «ενός ανδρός ή μιας γυναικός αρχή» και η συνοδή αδιαφάνεια δίνει το ελεύθερο στους λίγους να παραοικονομούν, εκθέτοντας έτσι και την πλειοψηφία των έντιμων Συντονιστών Διευθυντών και Πανεπιστημιακών Καθηγητών.

Οι παραπάνω διατάξεις –και κυρίως το άρθρο 57- αυτονόητα σημαίνουν την πλήρη θεσμική κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης ΟΕΝΓΕ – Πολιτείας. Συνεπώς, εφόσον η κυβέρνηση δεν τις αποσύρει πριν από την εισαγωγή του ν/δίου στην ολομέλεια της Βουλής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ                                                      ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Απαιτούμε απο τον Υπουργό Υγείας να Σεβαστεί την Συλλογική μας Σύμβαση

22 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

Αθήνα, 17/12/10

Κύριε Υπουργέ,

Μέχρι τώρα πιστεύαμε, και ελπίζω να εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε, ότι ισχύει ο νόμος 3754/2009 της Συλλογικής Σύμβασης-Συμφωνίας, μεταξύ των νοσοκομειακών γιατρών και της πολιτείας.

Η Συμφωνία αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ξεπεραστεί η απαγόρευση για τον ανώτερο επιτρεπόμενο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών, που προβλέπεται από ανάλογες Κοινοτικές Οδηγίες (93/104/ΕΚ, 2000/34/ΕΚ, 2003/88/ΕΚ) που σημειωτέον έχουν ενσωματωθεί και στο Εθνικό Δίκαιο (π.δ. 88/1999, π.δ. 76/2005). Η Συμφωνία αυτή αποτέλεσε πραγματική τομή στο ΕΣΥ.

Σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας, αλλά και σε ορισμένα ιατρικά τμήματα σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, η ιατρική στελέχωσή τους είναι τέτοια που καθιστούσε τη Συμφωνία αυτή προϋπόθεση για τη δυνατότητα λειτουργίας τους όλο το μήνα.

Το άρθρο 8 του Νόμου της Συλλογικής Σύμβασης-Συμφωνίας προβλέπει τροποποιήσεις μόνο κατόπιν συμφωνίας. Μέχρι τώρα έχουν γίνει δύο (2) ειδών τροποποιήσεις του νόμου 3754/2009:

 1. Συμφωνημένες.
 2. Οικονομικής φύσεως αλλαγές (μείωση επιδομάτων, κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών μας).

Αυτές τις τελευταίες, επειδή αφορούσαν το σύνολο των εργαζομένων και ανεξάρτητα από τη θέση που μπορεί να πάρει κανείς για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να θέσουμε θέμα παραβίασης της Συλλογικής μας Σύμβασης και, ως εκ τούτου, οι οικονομικής φύσης αλλαγές δεν αναιρούσαν τη δέσμευσή μας να εργαζόμαστε όπου και όταν χρειάζεται περισσότερο από το επιτρεπόμενο απ’ το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο.

Κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Νόμου για τον 3868/2010 η προκάτοχός σας υπουργός Υγείας, κ. Ξενογιαννακοπούλου, πιεζόμενη από γνωστούς κύκλους, συμπεριέλαβε διάταξη που απροκάλυπτα και άνευ λόγου παραβίαζε το θεσμικό και όχι οικονομικό μέρος της Συλλογικής Σύμβασης. Της επισημάνθηκε το γεγονός αυτό με την από 07/07/10 επιστολή που της επιδώσαμε και απέσυρε τη διάταξη αυτή από το τελικό Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Αυτή ακριβώς τη διάταξη, κύριε Υπουργέ, επαναφέρετε εσείς τώρα 4 μήνες αργότερα, στο άρθρο 57 του Σχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες Διατάξεις». Και προχωράτε μάλιστα, με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του Σχεδίου Νόμου, σε απόλυτη κατάργηση του θεσμικού μέρους της Συλλογικής Σύμβασης.

Κύριε Υπουργέ,

Πιστέψτε με ότι η διάταξη που προσπαθείτε να επιβάλετε,

 1. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μόνο διαρθρωτική αλλαγή δεν είναι. Θα έλεγα μάλιστα το ακριβώς αντίθετο.
 2. Οι περισσότερες παλιές οργανικές θέσεις Διευθυντών ήταν ή εξακολουθούν να είναι σε δικαστική εκκρεμότητα με ό,τι αυτό σημαίνει ή υποκρύπτει.
 3. Οι πραγματικά ικανοί Συντονιστές Διευθυντές δεν ενδιαφέρονται για τη νέα ρύθμιση και στήριξαν τη μεταρρύθμιση του Νόμου 3754/2009.
 4. Είναι αδικαιολόγητη και πρέπει να σας προβληματίσει η εμμονή κάποιων, γιατί περί εμμονής πρόκειται, εάν δεν υποκρύπτει περίεργα συμφέροντα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Υπουργέ, η διάταξη αυτή εάν γίνει διάταξη νόμου, καταργεί –χωρίς καμιά δικαιολογία- τη Συλλογική Σύμβαση και, ως εκ τούτου, δεν θα ισχύει η δέσμευσή μας για εθελούσια υπέρβαση του επιτρεπόμενου συνολικά εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας μας.

Αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων και εμπλοκή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Παρενέργειες τις οποίες δεν θα μπορεί να θεραπεύσει η διάταξη την οποία συζητάμε.

Στάθης Τσούκαλος

Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ

Κατάργηση του 9%-Κατάργηση όλων των Πλαφόν Εφημερίων

20 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

Αθήνα, 16/12/10

Κύριε Υπουργέ,

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3868/10, για την πληρωμή των «πρόσθετων» ή των «πέρα των προβλεπομένων» εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών.

Η κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση θέτει νέο (3ο στη σειρά) plafond, και μάλιστα χωρίς εξουσιοδότηση νόμου, στις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών, με τον ορισμό του ποσοστού 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο, το οποίο δεν δύνανται να υπερβούν οι πρόσθετες εφημερίες. Το 3ο αυτό παράνομο plafond μόνο λειτουργικά προβλήματα για την ασφαλή εφημέρευση κάποιων νοσοκομείων μπορεί να επιφέρει, και γι’ αυτό ζητάμε να απαλειφθεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε πολλά ιατρικά τμήματα (μικρής στελέχωσης) πολλών νοσοκομείων τίθεται διαρκώς θέμα επάρκειας του ιατρικού προσωπικού για ασφαλή εφημέρευση για όλο το μήνα, αφού, σε όσα ιατρικά τμήματα υπηρετούν πχ. 2 ή 3 γιατροί, εφημερεύουν 10 ή και περισσότερες μέρες το μήνα, ενώ πολλές από αυτές απαγορεύεται, λόγω των 3 plafond, να τις πληρωθούν.

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με προσλήψεις και άρση και των άλλων δύο (2) plafond στις αποδοχές των ιατρών.

Μέχρι τώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί καλύπτουν τις εφημερίες όλου του μήνα επιδεικνύοντας το φιλότιμο και την καλή τους πίστη, χωρίς να πληρώνονται κάποιες απ’ αυτές.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, και η Κυβέρνηση ας αναλάβει κάποτε τις ευθύνες της.

Σας υπενθυμίζουμε το αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ αααααααααααααα Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ αααααααααααααα ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Εφημερίες Ιατρών-Πρόσθετες Εφημερίες

9 Δεκεμβρίου 2010

koini-ypourgiki-apofasi1

koini-ypourgiki-apofasi2

Όταν η Ύβρις και το Θράσος Γίνονται Τρόπος Δράσης

9 Δεκεμβρίου 2010

Το να απαντάς σε ανθρώπους που έχουν αναγάγει την ύβρη και τη συκοφαντία σε μοναδική τους ενασχόληση, είναι ματαιοπονία.

Αναγκάζεσαι όμως μερικές φορές να γράψεις, προκειμένου να μορφώνουν άποψη και να μαθαίνουν την αλήθεια αυτοί που ενδιαφέρονται γι’ αυτήν.

Στο τελευταίο υβριστικό τους κείμενο διαμαρτύρονται επειδή δεν ψηφίσαμε (ΔΗΚΝΙ) την πρότασή τους στο Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ και δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Μια μέρα αργότερα (03/12/10) από την επαίσχυντη διαμαρτυρία τους, ο σύντροφός τους, Κώστας Γιαννάκενας, σε δακρύβρεχτο και περισπούδαστο κείμενο που το δημοσίευσαν κι αυτό, διαμαρτύρεται επειδή και η ΔΗΠΑΚ δεν ψήφισε μαζί τους, αφού οι ίδιοι δέχτηκαν να ψηφίσουν την πρόταση της ΔΗΠΑΚ, φτάνει να απάλειφαν από αυτή την κριτική της για ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που δεν δέχτηκε η ΔΗΠΑΚ. Και αναρωτιέται ο κ. Γιαννάκενας:
«Πώς γίνεται να ψηφίσουν κάποιοι ένα κείμενο που τους βρίζει;»!

Αυτό το δικαίωμα, κύριοι υβριστές και συκοφάντες, εμείς δεν το έχουμε;

Έρχομαι τώρα στην ουσία της διαφωνίας μας και στη μη ψήφιση από μεριάς μας της πρότασής τους:

 1. Παζάρεψαν με τη ΔΗΠΑΚ για να ψηφίσουν την πρόταση της και να αποσύρουν τη δικιά τους. Η ΔΗΠΑΚ αρνήθηκε για τους λόγους που προανέφερα.
  Η άποψη της ΔΗΠΑΚ που την προβάλλει χρόνια τώρα, και με συνέπεια, είναι αλήθεια, είναι ότι πρέπει να καταργηθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας και να παραμείνει μόνο ο δημόσιος. Αυτό το αρνούνταν οι άλλοι, είναι όμως κομβικής σημασίας διαφωνία. Τώρα όμως δέχτηκαν να το υιοθετήσουν –πιστεύω ευκαιριακά και για μια φορά- φτάνει να δημιουργούσαν στο Γ.Σ. της 01/12/10 ευκαιριακή πλειοψηφία. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος συνδικαλιστικός καιροσκοπισμός, ας μας πουν τι είναι.
 2. Στην πρότασή τους που έθεσαν σε ψηφοφορία -μετά την άρνηση της ΔΗΠΑΚ- συμπεριέλαβαν πρόταση για πρότυπο εφημέρευσης, που δεν συζητήθηκε ούτε για ένα λεπτό. Τους ζήτησα να μην τη συμπεριλάβουν, αφού δεν έχει συζητηθεί και δεν πρέπει να δεσμεύσει την ΟΕΝΓΕ. Δεν το δέχτηκαν γιατί φαίνεται ότι δεν τους ενοχλεί να αλλάζουν τις αποφάσεις και τις θέσεις τους με περισσή ευκολία και ελαφρά τη καρδία.
 3. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι θεωρούν ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση. Αναφέρονται στα επείγοντα ή σε όλα; Συμπεριλαμβάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία ή όχι; Δεν μπορείς να τους παρακολουθήσεις. Τα ανακατεύουν όλα. Στην πρότασή τους για το θέμα αυτό, και μάλιστα σ’ αυτό που επισημαίνουν με bold γράμματα, όχι μόνο συμφωνούμε, αλλά είναι η θέση μας.
 4. Επιμένουν στην κατάργηση του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010, για τον τρόπο πληρωμής των εφημεριών. Το υποστηρίζουν με ψέματα και η κατάργηση θα ήταν λάθος. Αυτό έχει φανεί πλέον και θα φανεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες.
 5. Τα οικονομικά της Υγείας είναι σε άθλια κατάσταση. Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο, να μην μειωθούν οι δημόσιες κλίνες και να μη χαθεί καμιά θέση εργασίας.

Για να τα διασφαλίσουμε αυτά, πρέπει να παταχθεί η σπατάλη και η διαφθορά, αλλά και να αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων.

Ο λόγος αυτός και συγχρόνως η ιδεολογική μας άποψη ότι η επιλογή γιατρού αποτελεί δικαίωμα του αρρώστου, μας οδηγεί στην αποδοχή υπό προϋποθέσεις της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων, αφού μάλιστα αυτή στηρίζεται σε εθελοντική βάση.

Όποιος μετά από την παράθεση των ανωτέρω πιστεύει ότι μπορούσαμε να ψηφίσουμε μαζί με τους κατ’ επάγγελμα υβριστές μας, είναι αναφαίρετο δικαίωμά του νατο πιστεύει! Εμείς όμως δεν το πιστεύουμε, και μαζί μας δεν το πιστεύει και η πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών.

Στάθης Τσούκαλος